/ 1 نظر / 9 بازدید
نانی آزاد

قدمگاه آدم شده ام كه پیاپی از فرشتگان سنگ می خورم و از شیطان لعنت می شنوم هبوطم داد تا در زمینش شیرین بخوانندم كه جگرم را بسوزاند و نامم را قرین بدنامی كند باشد ! زانو زدم خالق اما فقط بگو چنین خدایی كردن را جز چنین بندگی پاسخی هست؟!!