عجیب اما واقعی (تصاویری از ماهی پرنده)


دفاعی بدن این ماهی بصورتی است که هنگام احساس خطر از بالهای خود استفاده کرده و با پرواز کردن از آب خارج می شد.این نوع ماهی می تواند تا مسیر 50 متر روی سطح آب پرواز کرده و درون آب فرود آیند .این نوع ماهی از دمش برای آمدن به سطح آب استفاده می کند وسپس بالها یش را باز می کند.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

/ 0 نظر / 26 بازدید